Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση αναφορικά με το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης του χώρου

Τελευταία Τροποποίηση: 01/09/2023

 1. Ορισμοί, Σκοπός & Πεδίο Εφαρμογής

Λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψη την ιδιωτικότητα των επισκεπτών και εργαζομένων μας και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διαμορφώσαμε την παρούσα Πολιτική με σκοπό να ενημερώσουμε ότι εντός του χώρου του φυσικού καταστήματος μας, χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

Το σύστημα  βιντεοεπιτήρησης της Επιχείρησης, λαμβάνει εικόνα από φυσικά πρόσωπα και ως εκ τούτου προβαίνει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα πολιτική περιγράφει το σύστημα βιντεοεπιτήρησης της Επιχείρησης και ορίζει τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος της ιδιωτικότητας και των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των φυσικών προσώπων που βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες βιντεοεπιτήρησης της Επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα πολιτική δεν περιλαμβάνει:

 • Λειτουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης, καταγραφή σε οπτικοακουστικό υλικό μιας εκδήλωσης (π.χ. συνέδριο, ακρόαση, σεμινάριο, κοινωνική εκδήλωση), βιντεοσκόπηση που γίνεται για παραγωγή υλικού ή αναμετάδοση μιας εκδήλωσης στο πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας της Επιχείρησης με τον Τύπο και το κοινό.
 • Λήψη εικόνας ή/και ήχου από κάμερες χειρός, φωτογραφικές μηχανές, συσκευές κινητού τηλεφώνου ή άλλα συστήματα ελέγχου εισόδου χωρίς καταγραφή, που ενεργοποιούνται κατόπιν συγκεκριμένης ενέργειας του χρήστη τους (π.χ. θυροτηλέφωνα), δεδομένου ότι δεν πραγματοποιείται συνεχής λήψη εικόνας.

Για λόγους διαφάνειας, η παρούσα πολιτική διατίθεται από την Εταιρεία προς κάθε ενδιαφερόμενο 

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

BEAUTY LIFE - ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ, ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 76, 11742, ΑΘΗΝΑ, 046776723, Δ.Ο.Υ.: Α΄ΑΘΗΝΩΝ, τηλ. 2109213060

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας που έχει οριστεί  η ανωτέρω επιχείρηση έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων, όπως υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων, υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.

 1. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία μας και στην είσοδο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει προβλέψει τα ακόλουθα:

 • Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν αποσκοπεί στη λήψη (π.χ. με μεγέθυνση ή με ειδική στόχευση) ή σε άλλη επεξεργασία (όπως ευρετηρίαση, ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών) εικόνων που αποκαλύπτουν «ειδικές κατηγορίες δεδομένων».
 • Οι κάμερες βιντεοεπιτήρησης είναι σταθερές, δεν έχουν δυνατότητα στρέψης και εστίασης σε πραγματικό χρόνο και καταγράφουν μόνο κατόπιν κίνησης για τον περιορισμό των περιττών δεδομένων.
 • Η διάρκεια αποθήκευσης του μαγνητοσκοπημένου υλικού περιορίζεται σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
 • Η πρόσβαση στα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης περιορίζεται αυστηρά σε μικρό αριθμό σαφώς καθορισμένων ειδικά εκπαιδευμένων χειριστών.
 • Οι κάμερες δεν μεταδίδουν δεδομένα μέσω Διαδικτύου (web cameras).
 • Δεν καταγράφονται δεδομένα ήχου από τις κάμερες
 1. Σημεία Βιντεοεπιτήρησης & σκοποί συλλογής των δεδομένων

Οι κάμερες ασφαλείας στον ανωτέρω χώρο έχουν τοποθετηθεί για την επιτήρηση της εισόδου του χώρου εξωτερικά και εσωτερικά καθώς και σημείων όπου πραγματοποιούνται χρηματικές συναλλαγές (π.χ. ταμείο, λογιστήριο κλπ). Το σημείο τοποθέτησης επιλέχθηκε προσεκτικά ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται κατά το δυνατόν, στο ελάχιστο δυνατό που έχει σημασία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς της βιντεοεπιτήρησης. 

Δεν λαμβάνεται εικόνα από χώρους στους οποίους η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης απαγορεύεται γιατί υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες ιδιωτικότητας, όπως για παράδειγμα χώρους και προθαλάμους τουαλετών κτλ. 

Το σύστημα  βιντεοεπιτήρησης της επιχείρησης αποτελείται  από κάμερες, οι οποίες  καταγράφουν μόνο κατόπιν κίνησης  όλο το 24ωρο για λόγους ασφαλείας στον επιτηρούμενο χώρο σε συνδυασμό με την ημερομηνία και την ώρα. Η εικόνα από τις κάμερες που λειτουργούν την οποιαδήποτε χρονική στιγμή είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στο γραφείο διευθύνσεως της επιχείρησης .

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί το σύστημα βιντεοεπιτήρησης, αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και προστασίας του επαγγελματικού της χώρου, του προσωπικού, των επισκεπτών, των περιουσιακών στοιχείων, των αρχείων και των πληροφοριών της αλλά και για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων υγιεινής.

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης έχει ως σκοπό την άμεση επέμβαση σε περίπτωση τυχόν τραυματισμών, την πρόληψη και καταστολή κακόβουλης ενέργειας πχ περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς, την άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση απειλής πλην του ανθρώπου π.χ. μιας πυρκαγιάς προτού αυτή εξαπλωθεί και λοιπών περιπτώσεων προστασίας προσώπων και αγαθών.

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς πέραν των παραπάνω. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος δεν χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εργασίας του προσωπικού, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων

 1. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες / για λογαριασμό της για: 

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής κάλυψης συστημάτων ασφαλείας – CCTV . H επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει επισκέψεις του Αναδόχου στον χώρο της Εταιρείας και  έλεγχο εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων συστήματος καθώς και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού ελέγχου και καταγραφής.

Οι εν λόγω εξωτερικοί συνεργάτες  δεσμεύονται από γραπτή σύμβαση που διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας. Ο χειριστής του συστήματος είναι ενήμερος για το σκοπό της επεξεργασίας και δεν μπορούν να βιντεοσκοπούν χώρους στους οποίους δεν επιτρέπεται η επεξεργασία.

 1. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

 1. Ενημέρωση των Υποκειμένων των δεδομένων

Η Επιχείρηση ενημερώνει το κοινό αναφορικά με τη βιντεοεπιτήρηση των χώρων της με τους εξής τρόπους:

Σε σημεία του εσωτερικού χώρου και της εισόδου, σε μέρος εμφανές, αναρτάται ευδιάκριτη ενημερωτική πινακίδα /ειδοποίηση ότι ο χώρος επιτηρείται από κλειστό κύκλωμα με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών. Στις πινακίδες αναφέρεται ότι η βιντεοσκόπηση γίνεται για λογαριασμό της  ΚΛΕΙΔΗΣ Γ. ΙΩΣΗΦ που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ότι για περισσότερες πληροφορίες το υποκείμενο μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και να πάρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από την  αναρτημένη στο διαδίκτυο Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

 1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Σε περίπτωση συμβάντος και για την προστασία προσωπικών δεδομένων ατόμων που δεν έχουν σχέση με το περιστατικό ή των εργαζομένων της ή των επισκεπτών της που εικονίζονται στο βιντεοσκοπημένο υλικό,  ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που ζητηθεί υλικό από το εγκατεστημένο σύστημα βιντεοεπιτήρησης να προβεί σε επεξεργασία με τεχνικές θόλωσης ή χρήσης μάσκας.

Εάν ζητηθεί ειδικά, μπορεί να οργανωθεί παρουσίαση των επίμαχου βιντεοσκοπημένου υλικού. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του (π.χ. μέσω επίδειξης δελτίου ταυτότητας και φωτογραφίας) και να προσδιορίσει τη χρονική στιγμή, την τοποθεσία και τυχόν λοιπές περιστάσεις της βιντεοσκόπησης. Αίτημα παρουσίασης βιντεοσκοπημένου υλικού ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη διερεύνηση αξιόποινης πράξης. Επίσης, ειδική αντιμετώπιση απαιτείται όταν στις εικόνες προς παρουσίαση περιλαμβάνονται και τρίτα φυσικά πρόσωπα, όπως λήψη συγκατάθεσης από τα τρίτα πρόσωπα, χρήση τεχνικών μοντάζ ή μερική ικανοποίηση του αιτήματος.    

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση vgiamouki@beautylife.com.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Προστασία προσωπικών δεδομένων - CCTV Systems

Για την ενημέρωση αναφορικά με το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης του χώρου πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ